AB Hydroconsult

Vad är AB Hydroconsult?

 • Ett avknoppningsföretag från Uppsala Universitet bildat 1962

 • Ett konsultföretag inom natur, miljövård och geovetenskap

 • Ett kunskapsföretag ägt av medarbetarna själva

 • Ett nätverk av experter inom olika discipliner som samarbetar


  Företagsprofil

  AB Hydroconsult är ett välrenommerat svenskt aktiebolag, helägt av medarbetarna och fritt från ägarbindningar till andra konsultfirmor. Sedan grundandet 1962 har AB Hydroconsult löst en rad problem inom mark- och vattenmiljön. Uppgifterna har varierat både till karaktär och omfång; ibland kvalificerade forskningsprojekt, ibland rutinuppgifter. En långvarig erfarenhet av projekt över hela världen har gett "HC" breda kunskaper, ett stort vetenskapligt kontaktnät, och därmed unika resurser för olika problemlösningar.

  AB Hydroconsult är inget storföretag, utan vi är måna om att behålla vår profil som ett litet konsultföretag med speciella kompetensområden. Arten av uppdrag kan därför variera från ²enmansuppdrag² som inhyrd expert, via mindre projekt som vi utför i egen regi, till större projekt i internationella ²joint ventures². Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, kommuner och enskilda.

  AB Hydroconsult består av en liten men kompetent stab i Uppsala och Skillinge, men vi samarbetar gärna med andra konsultfirmor som vill komplettera sitt ingenjörskunnande med vår vetenskapliga expertis ­ ett tekniskt angreppssätt med ett analytiskt. Våra fasta konsulter har i sin tur nära kontakt med specialister inom berörda naturvetenskaper och tekniska ämnen vid universiteten: geovetare, biologer, kemister, matematiker och tekniker. Vi kan därför välja bästa tänkbara experter och personal för varje arbetsuppgift. För större projekt kan vi komponera lämpliga referensgrupper av experter som tillsammans med klient och konsulter följer arbetet, och ställer sin kompetens till förfogande.

  Specialområden

  AB Hydroconsults huvudkompetens har sedan länge legat inom den hydrologiska och den naturgeografiska delen av geovetenskaperna. Ett par av våra främsta specialområden är följande:

  MKB (Miljökonsekvensbeskrivningar)

  Inför utförandet av olika ingrepp i naturmiljön är det numera ett standardkrav att någon form av MKB skall finnas med i ansökningshandlingarna. AB Hydroconsult har specialiserat sig på att utreda vilka konsekvenser olika planerade eller utförda ingrepp i land- eller vattenmiljön kan komma att medföra. Projektens art och storlek kan vara mycket varierande.

  Erosions- och sedimentationsundersökningar

  Vi utför fullständiga undersökningar angående sedimenttransporten i vattendrag. Problemställningarna kan vara skiftande, alltifrån erosion i ett dräneringsområdes övre delar, via transport och deposition längs vattendraget, deposition i sjöar och reservoirer, processer i deltan och estuarier, sortering på stränder och vågpåverkade bottnar, till uttransport och sedimentavlastning i djupa havsområden. Inbyggt i denna kedja av erosions-, transport- och depositionsprocesser finns många potentiella miljöhot; jordförstöring, förstörelse av infrastruktur, översvämningar, snabb igenfyllnad av kraftverksmagasin, mm.

  Speciell uppmärksamhet har ägnats åt sambandet mellan materialtransport och sedimentutfyllnad av dammar i syfte att kunna bedöma reservoirers livslängd, mm. I detta sammanhang används även kvalificerad metodik för undersökning av sedimentens status, t. ex. genom kartering av bottnarna med hjälp av sidtittande sonar och sedimentekolod, samt detaljundersökning av sedimentens bakgrundshistoria (sedimenttillväxt och innehåll av olika föroreningar) genom röntgenfotografering och analys av sedimentproppar.


  Vår målsättning är att ha kundens bästa för våra ögon och då i ett långt tidsperspektiv. Vi bevakar den framtida utvecklingen inom de projekt vi deltagit i och är alltid beredda till uppföljande insatser.